Fra ubevidsthed og ignorance til bevidst nærvær

Niveauet for den bevidsthed der strømmer gennem mennesket hæves markant i disse år. Denne artikel er oprettet for at støtte det menneske som oplever at være en del af denne transformation.

For nemheds skyld vælger jeg at betegne det hidtidige bevidsthedsmæssige stadie som mennesket har befundet sig på som: Ubevidst eller Ignorant

Et menneske som gennemgår en højnelse af bevidsthedsniveauet betegnes som: Bevidst nærværende, eller blot Bevidst.

Den helt fundamentale og grundlæggende forskel mellem disse to stadier, kan findes i hvorledes man som menneske forholder sig til følgende sandhed:

Du ved ikke hvad du ikke ved. Dette kan også skrives således: Du har ikke kendskab til hvad du ikke har kendskab til.

Konsekvensen af denne sandhed er: Potentielt er alt hvad menneskeheden som helhed “ved” ikke sandt.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Ignorerer denne sandhed, og er derfor ignorant. I denne ignorance er vedkommende ikke opmærksom på sandhedens konsekvens. Læser måske nok hvad der står, men “glemmer” det igen øjeblikkeligt og fortsætter med hvad man var optaget af indtil da.

Det bevidste menneske: Erkender fuldt ud denne sandheds konsekvenser, og bekender sig til den, og lader dette “farve” alt hvad man tænker og foretager sig.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Gør konceptuel viden til sin sandhed, og opbygger dermed en “virkelighed” der består af antagelser. Tror at jo mere viden der bliver gjort til “sandhed” jo mere ved man om hvad det er der foregår, når det reelt er det direkte modsatte der er tilfældet. Er ikke i stand til at erkende, at jo mere sikker man er på sin “sandhed” jo mere ignorant er man.

Det bevidste menneske: Erkender at der er intet som der kan vides med sikkerhed og forbliver derfor åben overfor alle muligheder.

–oo00oo–

Gennem historien er der masser af eksempler på hvordan mennesket i ubevidsthed, ofte meget voldeligt, har forsvaret sin ignorance.

Et par af de mest klassiske eksempler var ideen om at Jorden er flad og at Jorden er centrum af Universet. Disse to ideer blev i ubevidsthed ophøjet til at være “sandhed”, med det resultat, at da en sandhed på et højere plan blev kendt, så blev dette afvist, og den oprindelige idé blev stædigt forsvaret.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Er “blind” overfor hvor vidtrækkende konsekvenserne er af at ignorere: Du ved ikke hvad du ikke ved.

Det bevidste menneske: Erkender at hvis man ignorerer: Du ved ikke hvad du ikke ved, så vil dette “farve” alt, og man vil blive trukket ned på et ubevidst plan.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Griner af disse historiske “bommerter”, og kan finde på at sige: “Ja de var sgu’ ikke for kloge dengang”, alt imens at man forbliver ubevidst om nuværende og meget mere åbenlyse misforståelser.

Det bevidste menneske: Har i sig selv oplevet evnen til at fortabe sig i en antagelse eller idé, og kender derfor direkte de følgevirkninger der opstår på baggrund af ubevidsthed, og undlader derfor at dømme eller at forsvare nogen overbevisning.

–oo00oo–

For det ubevidste menneske forekommer det helt utænkeligt at der i dag skulle eksistere misforståelser som er af samme størrelsesorden som misforståelsen om at Jorden er flad, eller at Jorden er centrum af Universet.

Det ubevidste menneske er ignorant fordi vedkommende ignorerer det åbenlyse.

En sådan åbenlys sandhed er, at der ikke eksisterer lande. Dette er helt umuligt at forholde sig til for det ubevidste menneske. Dette skyldes at det ubevidste menneske lever i en konceptuel virkelighed, og ikke i den virkelighed som reelt er. Alt hvad man behøver at gøre, er at bevæge sig ud til “landegrænsen” og se om der eksisterer en reel grænse, om man kan finde et “dansk” træ på den ene side, og et “tysk” træ på den anden side.

Den ubevidste ser ikke virkeligheden, men ser udelukkende de ideer og antagelser vedkommende “bærer på” i sit sind, og tror derfor at der rent faktisk eksisterer landegrænser. Alternativt kan man bevæge sig ud i Kattegat mellem hvad vi kalder Danmark og Sverige, og se om man på et tidspunkt finder en fysisk grænsen mellem disse to “lande”.

Ud over denne misforståelse, så eksisterer der en endnu mere grotekst misforståelse i det ubevidste sind. Det er ideen om hvem man selv er, altså ideen om hvem “Jeg” er. Identifikation med koncepter og ideer er en misforståelse hvis følgevirkning i proportioner langt overstiger misforståelsen om at Jorden er flad.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Hvis alle koncepter og ideer fjernes, bliver det ubevidste menneske forvirret og ved ikke hvem “Jeg” er.

Det bevidste menneske: Finder ikke oplevelsen af sig selv i ideer eller koncepter og har derfor ikke brug for disse for at vide hvem “Jeg” er.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Er drevet til at søge bekræftelse. Det ubevidste menneskes “virkelighed” består af konceptuelle ideer, antagelser og overbevisninger. Disse har ingen virkelighed eller eksistens i sig selv, og skal derfor konstant bekræftes. Derfor søger det ubevidste menneske andre mennesker der har samme type af ideer, antagelser og overbevisninger, hvorigennem disse mennesker på skift bekræfter hinanden. Mennesker med andre ideer, antagelser og overbevisninger opfattes som fjender der potentielt kan true ens egen “virkelighed”.

Det bevidste menneske: Største formål med livet, er at vokse i det bevidste nærvær, fordi det er erkendt at det ubevidste liv er i nærmest konstant konflikt med livet selv. Gennem det bevidste nærvær genetableres kontakten med selve eksistensen, og dermed med sig selv.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Har som oftest en oplevelse af at der mangler noget. Denne oplevelse er en uundgåelig følge af at opbygge et konceptuelt verdensbillede. Det ubevidste menneske ignorerer således virkeligheden og erstatter den med en idé. Denne idé vil altid i et eller andet omfang opleves utilstrækkelig, alene fordi en idé ikke er virkeligheden. Det ubevidste menneske er dog ikke i stand til at erkende dette, og er derfor drevet til at forsøge at fjerne denne oplevelse af utilstrækkelighed gennem at forbedre ideen.

Det bevidste menneske: Erkender at i udgangspunktet er alt perfekt som det er. Fra dette “sted” motiveres det bevidste menneske af nysgerrighed og spontan kreativ udfoldelse.

–oo00oo–

Det er ikke muligt at tvinge et menneske til at bevæge sig fra ubevidsthed til bevidst nærvær. Denne udvikling synes at opstå spontant af sig selv, men den stigende tendens synes at udspringe af det faktum, at antallet af ubevidste mennesker samt den tilgængelige teknologi afstedkommer så megen smerte, både individuelt samt kollektivt, at det bliver vanskeligere og vanskeligere for bevidstheden at forblive ubevidst om de uundgåelige følger der opstår når mennesket lever i ignorance.

Det er således denne “boble” af ignorance der nu er i færd med at briste.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Ved ikke hvad det vil sige at være bevidst. At være bevidst nærværende er et højere bevidsthedsmæssig niveau, og dermed er det en del af det den ubevidste ikke ved.

Det bevidste menneske: Er “vokset” ud af ubevidsthed, og har derfor kendskab til hvad det vil sige at være ubevidst.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Finder indholdet i denne artikel i det store hele umuligt at forstå. Synes at det lyder indviklet, og har en tendens til at miste opmærksomheden til noget andet.

Det bevidste menneske: Oplever en mængde aha-oplevelser, hvor disse ord peger på noget der allerede opleves indeni.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Opmærksomheden er orienteret udadtil.

Det bevidste menneske: Opmærksomheden er orienteret indadtil.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tror at det at højne bevidsthedens niveau er en form for konkurrence der kan gøre en til et bedre menneske, give mere prestige, og gøre en selv til noget særligt.

Det bevidste menneske: Erkender at et højere bevidsthedsniveau, på det menneskelige plan, gør en selv mere ordinær og mere fredfyldt samt fjerner enhver idé om at være noget særligt.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Er ofte besat af penge, og tror enten at succes i livet ikke kan lade sig gøre med mindre man har mange penge, eller også er man af den overbevisning at penge er noget fanden har skabt, og at alle andre udelukkende er motiveret til at gøre det de gør, fordi de vil tjene penge.

Det bevidste menneske: Ser at penge er hvad der kan betegnes som tilgodebeviser, der i sig selv er et uproblematisk system til udveksling af fysiske varer eller immaterielle serviceydelser. Penge er desuden ressourcer der kan bruges til at udvikle noget med. Penge i sig selv har ingen værdi, og kan derfor ikke anvendes som målestok for rigdom. Ægte rigdom er noget indre.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Leder efter noget i denne artikel som man er enig i, og når man ikke finder det, så leder man efter noget som man er uenig i, eller som man mener burde være skrevet på en anden måde. Føler sig truet eller nedgjort af indholdet i denne artikel.

Det bevidste menneske: Erkender at hvad der forsøges beskrevet her, kan beskrives på utallige måder, og at der ikke er en måde der som sådan er bedre end en anden måde, og hvad der bliver præsenteret altid vil være et resultat af hvad der var muligt i det øjeblik at det blev skabt.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tror at det at blive bevidst nærværende er noget man kan lære, eller at det er en evne man kan tilegne sig. Samtidigt opstiller det en skala der afgør om man er succesfuld eller ej i dette forehavende. Ubevidsthed beskytter så sig selv ved at iagttage “bevidste mennesker” og måle dem op imod den skala som de selv har konstrueret. Dette af to grunde. For det første så er det ubevidste optaget af om der er noget i det for mig? Hvis ikke det finder det, så vil det i stedet forsøge at finde alle de områder hvor den iagttagede “bevidst nærværende” ikke lever op til den skala som man selv har skabt, og derved søger det ubevidste en bekræftelse af hvad det allerede selv antager. Dette fastholder et menneske i ignorance.

Det bevidste menneske: Oplever selv direkte, at det fra tid til anden “svinger i bevidst nærvær intensitet”. Dette opleves helt uproblematisk, og som en naturlig del af den udvikling man befinder sig i.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tror at det at hæve bevidsthedens niveau er et endeligt mål der kan nås gennem teknikker eller metoder.

Det bevidste menneske: Erkender at der ikke er noget mål at nå frem til, og at en højnelse af bevidsthedsniveauet er en uendelig “proces”.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tager det personligt når det bliver konfronteret med muligheden for at man lever i ignorance.

Det bevidste menneske: Har erkendt at ubevidsthed ikke er et personligt fænomen, men at det alene er et resultat af omstændigheder i menneskets evolutionære udvikling.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Opbygger et konceptuel “billede” af Verden og af sig selv. Dette “billede” består af ideer og overbevisninger som tillægges sandhed. Dette gøres i bestræbelserne på at konstruere et fast holdepunkt. Dette “faste holdepunkt” forsøges så forsvaret i en virkelighed der er i konstant forandring, og resultatet er en lind strøm af indre samt ydre konflikter.

Det bevidste menneske: Erkender at Sandheden ikke kan beskrives i ord, ikke kan konceptualiseres, ikke kan ejes, og derfor ikke behøver at forsvares.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Er ikke i stand til at se at der lige nu foregår en højnelse af bevidsthedens niveau.

Det bevidste menneske: Er i stand til at genkende situationer der opstår på baggrund af, eller indeholder et element af et højere bevidsthedsmæssig niveau. Det bevidste menneske ser også alt den “støj” som opstår på baggrund af ubevidsthed, men bidrager ikke til den.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Er nogle gange i stand til at se følgevirkningerne af ubevidsthed i andre mennesker, og bliver derved optaget af at andre mennesker skal forandre sig, alt imens at man forbliver ignorant overfor sin “egen” ubevidsthed.

Det bevidste menneske: Har erkendt at det altid primært handler om hvorvidt jeg selv forbliver bevidst nærværende, og er derfor kontinuerligt optaget af at iagttage eget sind.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tror at det at iagttage eget sind er et forsøg på at kontrollere eget sind.

Det bevidste menneske: Forsøger ikke at kontrollere eget sind. Har erkendt at ignorance opstår ved at “være blind for”, og derfor er det at observere alt hvad der behøves. Gennem denne observation sker forandringer helt af sig selv.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Vil have en komplet konceptuel plan som nøje beskriver hvad der sker for en selv samt for samfundet når mennesket bliver bevidst nærværende, således at der kan tages stilling til om man ønsker det.

Det bevidste menneske: Har erkendt at alt hvad det kræver, er at åbne sindet op for virkeligheden. Når der etableres direkte kontakt med realiteterne, så vil alle konceptuelle svar komme helt af sig selv, og der vil ikke være noget der skal huskes på.

–oo00oo–

Det ubevidste menneske: Tror at hvad der er beskrevet her er en facitliste og dermed et enten/eller og at man derfor fejler hvis ikke man er i stand til at se og genkende alle de punkter som er listet op her.

Det bevidste menneske: Har erkendt at det befinder sig på hvad der kan betegnes som en vej ud af ubevidsthed, og at følgerne af det bevidste nærvær folder sig ud i det tempo som det nu gør. Forstår således at hvad denne artikel peger på er tendenser der udspiller sig i større eller mindre grad.

–oo00oo–

Denne artikel er ikke oprettet for at “hænge nogen ud” eller for at genere nogen, eller for at “træde på nogen”. Hvis det antages at dette er formålet, så vil en sådan antagelse være et resultat af ignorance.

Ubevidsthed og ignorance “overlever” gennem benægtelse og ved at ignorere realiteterne. Det hensætter et menneske i ubevidst mørke. Kun realiteternes sandhed er i stand til at oplyse dette mørke. Hvis følgevirkningerne af ignorance ikke bliver hentet frem i lyset, vil de vedligeholde sig selv, og mennesket vil vedblive med at leve i ubevidsthed.

Denne artikel dømmer ikke det ubevidste menneske. Der er intet forkert ved at leve i ubevidsthed og det er ikke en fejl. Det at leve i ubevidsthed er blot i hele sin natur smertefuld. Smertefuldt for sin vært og smertefuldt for sine omgivelser. Fysisk og psykisk smertefuldt.

Omfanget af den smerte der ubevidst bliver pålagt verdenssamfundet og planeten Jorden er nu af en sådan størrelse, at det ubevidste ikke længere er i stand til at vedligeholde sin ignorance, og bevidstheden er ved at vågne op ud af ignorance.

Dette er en forandring der ikke kan stoppes. I takt med at flere og flere mennesker vågner op, vil det blive vanskeligere og vanskeligere for et menneske at forblive ignorant.

Vi må blot have et ydmygt håb om at denne forandring folder sig ud før planeten Jorden har taget varig skade, eller et menneske i dyb ubevidsthed får adgang til masseødelæggelsesvåben.

Indtil da, så ved vi hvad der er vores primære opgave – forbliv bevidst nærværende.

I dyb kærlighed.
HC

Hjælp mig gerne med at dele dette budskab, det kan du gøre ved at dele gerne dette indlæg på de sociale medier via knapperne her nedenfor – Tak.